சிறப்பாக இடம்பெற்ற சித்தர் ரதபவனிக்கான ஆயத்தவேலைகள் !!!

posted Jul 8, 2015, 12:29 AM by Unknown user   [ updated Jul 8, 2015, 12:35 AM ]
சித்தர் ரதபவனிக்கான ஆயத்தவேலைகள் சிறப்பாக இடம்பெற்றன. ஆலயத்தில் பொதுமக்கள் மற்றும் ஆலய நிர்வாகத்தினர் ஆயத்த வேலைகளை சிறப்பாகவும் துரிதமாகவும் செய்தனர். இதன்போதான படங்களை காணலாம்.


Comments