சித்தானைக்குட்டி சுவாமி ஆலயத்தில் இடம்பெற்ற நள்ளிரவு பஜனை

posted Jun 27, 2015, 9:59 PM by Unknown user

சித்தானைக்குட்டி சுவாமி ஆலயத்தில் சிவராத்திரிதினமன்று இடம்பெற்ற நள்ளிரவு பஜனை நிகழ்வு பக்த்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு  இடம்பெற்றது . இதன்போதான படங்களை காணலாம்.

sithar bajanai 2

sithar bajanai 2

sithar bajanai 2

sithar bajanai 2

sithar bajanai 2

Comments